TYP     Obiekt Użyteczności Publicznej DATA 2012
LOKALIZACJA     Opole, Polska TEMAT Park Naukowo - Technologiczny
INWESTOR     Miasto Opole ZESPÓŁ Anna Porębska, Adam Zwierzyński

Park Naukowo - Technologiczny w Opolu


Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

IDEA

Celem projektu jest stworzenie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu. Założony program funkcjonalny podzielono na pięć niezależnych projektów, które planuje się realizować w latach 2013-2017. Pomimo niezależności poszczególnych projektów i koniecznego etapowania budowy postanowiliśmy dążyć do scalania struktury Parku tak aby stworzyć spójny „organizm”, funkcjonalny kombajn składający się z niezależnych elementów, które jednak tworzą całość.
W ten sposób powstała koncepcja dziedzińca otoczonego budynkami. Zwarty kwartał zabudowy, złożony jest z samodzielnych bloków połączonych komunikacją. Cztery budynki tworzą cztery ściany prostokąta zabudowy otoczonego z zewnątrz komunikacją kołową. Przestrzeń została wyraźnie podzielona na strefę zewnętrzną – ogólnodostępną i reprezentacyjną, wewnętrzną przeznaczoną dla pracowników Parku Naukowo – Technologicznego oraz strefę integracji i wypoczynku – zielony dziedziniec, który w ramach ostatniego etapu – projektu piątego – został przekryty szklanym zadaszeniem.

URBANISTYKA

Działka o powierzchni ponad dwóch hektarów został podzielona na dwie równe części. Na osi wyznaczonego podziału (wschód – zachód) zlokalizowano trasę komunikacji kołowej i pieszej. Założeniem projektu jest stworzenie w tym miejscu kręgosłupa umożliwiającego w przyszłości dalszy rozwój w kierunku wschodnim.
Na potrzeby programu kubaturowego i funkcjonalnego przewidzianego w niniejszym konkursie przyjęto południową połowę działki, którą następnie poddano dalszym podziałom w celu wyznaczenia stref dojazdu, parkowania i zabudowy. Centralna cześć wyznaczonej parceli została przeznaczona pod zabudowę. Po uprzedniej analizie programu funkcjonalnego i przyjęciu typologii zabudowy – wyznaczyliśmy prostokąt zabudowy o wymiarach 45 x 85 metrów.

ARCHITEKTURA

Zespół obiektów kubaturowych i towarzyszącego im zagospodarowania terenu realizuje założenia programowe wynikające z regulaminu konkursu.
Zgodnie z założeniami podstawowymi projekt obejmuje cztery budynki :
BUDYNEK INKUBATOR, BUDYNEK LABORATORYJNO – DOŚWIADCZALNY, BUDYNEK BADAŃ NAUKOWYCH, BUDYNEK DLA FIRM WYSOKICH TECHNOLOGII.
Wszystkie budynki wchodzące w skład kompleksu zabudowy Parku Naukowo – Technologicznego są proste i funkcjonalne. Dzięki przyjętej koncepcji zabudowy wytworzyliśmy w naturalny sposób strefę integracyjną oraz siatkę wzajemnych połączeń komunikacyjnych i relacji przestrzennych między poszczególnymi obiektami. W ramach projektu nr 5 w dziedzińcu powstało stalowe drzewo, którego „pień i korona” stanowią konstrukcję samonośną przeszklenia zamykającego dziedziniec.
MUS ARCHITECTS to biuro architektoniczne tworzone z pasją. Zajmujemy się wymyślaniem przestrzeni, kształtowaniem funkcji i formy, niezależnie od skali.