TYP     Biurowiec DATA projekt 2019
LOKALIZACJA     Wrocław, Polska TEMAT The CLOUD - Office space. Biurowiec klasy A
INWESTOR     Prywatny ZESPÓŁ Adam Zwierzyński, Paweł Barczyk
Idea i skojarzenia

Chmura, obłok, biała rozpikselowana bryła unosząca się ponad gęstą roślinnością. Takie są pierwsze skojarzenia związane z prezentowanym projektem.

Naszym głównym celem było zaprojektowanie obiektu otwartego, przyjaznego i wygodnego w użytkowaniu.
Budynku, który spełniając wysokie wymagania związane ze standardem wykonania i reprezentacyjnym charakterem, da zarówno użytkownikom jak i gościom poczucie komfortu, zapewni wysoką kulturę pracy, ale również będzie znakiem w przestrzeni, miejscem wpisującym się w szerszy kontekst założenia urbanistycznego a zarazem będzie wyraźnym i rozpoznawalnym akcentem w skali miasta. Projektowany budynek winien być perfekcyjny pod względem funkcjonalnym, ale również pełen indywidualnego wyrazu, pomysłu, charyzmy, jakiej często brakuje współczesnym biurowcom.
Funkcjonalna maszyna zintegrowana w urzekającej formie.

„The CLOUD” metaforycznie sięga chmur, ale jest to obiekt wysoce racjonalny. Intrygująca i ciekawa architektonicznie bryła jest wynikiem projektowego dążenia do maksymalizacji możliwej do zrealizowania powierzchni obiektu przy zachowaniu prymatu racjonalnych decyzji i utrzymaniu prostego i ekonomicznie zbalansowanego układu konstrukcyjnego.
Bryła obiektu jest przemyślana i jest wynikiem analiz urbanistycznych.


Geneza Bryły

Forma budynku jest wypadkową wielu czynników takich jak: uwarunkowania przestrzenne, wymagania urbanistyczno-planistyczne (linie zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna, maksymalna osiągalna intensywność zabudowy, dopuszczalna wysokość budynku).
Bryła budynku ma zasadniczy wpływ na możliwość jego efektywnego wykorzystania, elastyczność aranżacji powierzchni biurowych, dostęp do światła dziennego i akustykę. Naszym celem było stworzenie logicznego i maksymalnie efektywnego organizmu, który jednocześnie miał być zamknięty w ciekawej i rozpoznawalnej formie.

Jaka jest zatem geneza „Chmury”?

OKREŚLENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY POPRZEZ ANALIZĘ URBANISTYCZNĄ

• Odległości od granicy działki;
• wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy;
• wyznaczenie odległości od linii wysokiego napięcia;
• wyznaczenie strefy wejściowej, otwarcia na plac i strefy podcienia wejściowego;

KRZTAŁTOWANIE BRYŁY W OPARCIU O DALSZE ANALIZY KONTEKSTU I WZAJEMNYCH ZALEŻNOŚCI

• Analiza zacieniania i przesłaniania – wycofanie górnych kondygnacji;
• W miejscu cofniętych kondygnacji wyznaczamy przestrzenie tarasów i zieleni;
• Wykorzystanie różnicy w poziomie terenu w granicach opracowania;
• Wyznaczenie najwyższego punktu pokrycia dachu - 30 m;
• Wyznaczenie przestrzeni technicznej na dachu, w strefie otwartej – ponad pokryciem dachu obiektu;
• Stworzenie akcentu wieńczącego bryłę, stanowiącego jednocześnie opakowanie funkcji technicznej znajdującej się na dachu obiektu a także nośnik identyfikacji wizualnej od strony północnej – ekspozycja;
• Wyznaczenie linii prognozowanych gruntów nośnych na podstawie najbliższych odwiertów
• Wyznaczenie linii zwierciadła wody – jak wyżej na podstawie badań geotechnicznych;
• Na podstawie analizy dostępnych materiałów oraz poziomów terenu wyznaczamy posadowienie obiektu na gruntach nośnych bez konieczności ich wymiany;
• Racjonalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni – podziemnej i naziemnej. Maksymalizacja hali parkowania, której celem jest zapewnienie obsługi maksymalnie dużej powierzchni biurowej;
• Dzięki przeznaczeniu części parteru na strefę parkowania możemy obsłużyć większą powierzchnię najmu biurowego;
• Określenie maksymalnej możliwej do zrealizowania powierzchni użytkowej planowanego obiektu;EROZJA „ZIELENI”

Od północy w przyziemiu i lokalnie na wysokości pierwszych kondygnacji wprowadzamy fasadę zieloną – pnącza lub ściana ogrodu wertykalnego. Zieleń pokrywa ściany zewnętrzne parkingu i w niewielkiej części również kondygnację biurową.
Narastająca z poziomu terenu i wdzierająca się wyżej przy narożnikach budynku zieleń „eroduje” bryłę kontynuując tym samym widoczny w innych strefach bryły język artykulacji architektonicznej. Kaskadowe, „pixelowe” wycięcia i wcięcia kształtują ostateczną formę projektowanej kubatury.

„CHMURA”

Zasadnicza bryła obiektu przypomina obłok – 8-bitową, „pixelową” chmurę unoszącą się ponad zielenią pokrywającą przyziemie i strefy terenu przyległego do obiektu.
Zagospodarowanie terenu

W granicach działki Inwestora zaprojektowano wjazd z i wyjazd do obiektu (hala parkowania) z ul. Wejherowskiej, tym samo „na płasko” połączono poziom -1 (-3.00m) garażu z ulica dojazdową. Opcjonalnie projektuje się również wyjazd z poziomu -2 na wyżej wspomnianą ulice ( w jej niższym miejscu). Tym samym zapewniono dostęp do projektowanego budynku dla samochodów osobowych, serwisowych i transportowych. Od południa (z kierunku osiedla mieszkaniowego) planuje się dodatkowy wjazd na niezależny poziom parkingu publicznego zlokalizowany ponad poziomem terenu w strefie parteru (+1.50m).

Zaprojektowano również plac wejściowy przed budynkiem biurowym oraz połączenie komunikacji kołowej osiedla z ul. Wejherowską

Nawierzchnie terenów utwardzonych z kostki granitowej. Wyznacza się pasy tworzące ortogonalną siatkę. Cześć „kwadratów” terenu na placu i w styku z budynkiem przeznaczona jest na zieleń ozdobną – niską lub wysoką.

Na obrzeżach terenu trawniki i niska zieleń urządzona. Przewidziano odwodnienie terenu (liniowe i punktowe), jego oświetlenie wraz z iluminacją zewnętrzną budynku oraz monitoring systemem kamer. Zgodnie z zaleceniami planu miejscowego nie przewiduje się ogrodzenia terenu.

Pas terenu przed obiektem od strony południowej to również zieleń niska oraz lokalnie drzewa ozdobne osadzone w donicach systemowych.
Układ funkcjonalny

Zaproponowany układ funkcjonalny wynika z założeń programowych Inwestora, jest odzwierciedleniem planowanej struktury organizacyjnej i specyfiki obiektu biurowego oferującego doskonałej klasy przestrzeń biurową.

W budynku zaprojektowano trzy podstawowe zespoły funkcjonalne:

• Otwartą, swobodnie ukształtowaną ogólnodostępną strefę publiczną na parterze, obejmującą miedzy innymi dwa hole z recepcjami i przejściem do strefy komunikacji pionowej (kontrola dostępu), dwie przestrzenie usługowe pod wynajem – wstępnie w projekcie koncepcyjnym przyjęliśmy założenie lokalizacji w tych miejscach małej gastronomii, kawiarnia, bistro, bufet (Cirrus i Cumulus – w kontynuacji założonego nazewnictwa przyjętego w projektowanym obiekcie)

• Strefę przestrzeni biurowych. Siedem kondygnacji (P1-P7). Absolutny funkcjonalizm i dobór rozwiązań projektowych pozwalających nam na uzyskanie możliwie największej powierzchni najmu przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów przestrzeni– takie założenie było priorytetem podczas projektowania kluczowej i podstawowej funkcji Obiektu.

Przestrzenie biurowe są dostępne poprzez dwa rdzenie komunikacyjne, z których każdy zapewnia dwie klatki ewakuacyjne, oraz po trzy windy: przyjęto dźwigi KONE – dwa 210 x 110 cm, oraz jeden większy transportowo, ratowniczy o wymiarach 210x190cm.

Rdzenie łączą Parking podziemny, hole wejściowe z recepcją i przedpolem budynku w parterze oraz wszystkie (biurowe) kondygnacje naziemne.

• Parking. Ponieważ w procesie projektowym założyliśmy chęć uzyskania możliwie efektywnej struktury zabudowy, czyli takiej, która dokładnie wykorzysta potencjał działki i miejsca zapewniając możliwie dużą powierzchnię najmu to było dla nas niezwykle istotne podejście do zagadnienia miejsc postojowych, jakie zapewnimy użytkownikom przestrzeni biurowej.

Na podstawie analizy dostępnych materiałów oraz poziomów terenu wyznaczyliśmy poziom racjonalnego posadowienia obiektu na gruntach nośnych bez konieczności ich wymiany oraz nie przekraczając znacząco prognozowanego poziomy zwierciadła wód gruntowych.

Racjonalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni – podziemnej i naziemnej, a także wykorzystanie topografii terenu – spadek i różnice poziomów pozwoliły nam uzyskać 319 miejsc postojowych w hali parkowania;

Parking będzie oferował poza standardowymi miejscami postojowymi również miejsca parkowania przeznaczone dla osób niepełnosprawnych jak również miejsca z opcją ładowania pojazdów elektrycznych.

Dzięki zastosowaniu półpięter w hali parkowania uzyskaliśmy lepszą efektywność i płynność przejazdów w ramach parkingu. Ma to również wpływ na połączenie z terenem (różne poziomy z różnych stron) oraz możliwość uzyskania dużej liczby miejsc postojowych przy jednoczesnym utrzymaniu płytkiego posadowienia obiektu. Najniższy poziom parkingu (półpoziom) znajduje się jedynie 5-6m poniżej poziomu ulicy Wejherowskiej.

Dzięki przeznaczeniu części parteru na strefę parkowania możemy obsłużyć większą powierzchnię najmu biurowego;

Trzy wymienione najważniejsze strefy uzupełniono o pomieszczenia techniczne, gospodarcze i inne (obsługowe)


Dwukondygnacyjny podcień wejściowy

Hol wejściowy funkcji biurowej - wejście A

W wyniku analizy zacieniania i przesłaniania – wycofano górne kondygnacje budynku. Powstały w ten sposób Kaskadowe, „pixelowe” wycięcia kształtują ostateczną formę projektowanej kubatury.

MUS ARCHITECTS to biuro architektoniczne tworzone z pasją. Zajmujemy się wymyślaniem przestrzeni, kształtowaniem funkcji i formy, niezależnie od skali.